ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-AFIXED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

Performance

(K-AFIXED)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.83%ดี
-1.17%
1Y
0.62%ดี
-0.04%
3Y (annualized)
2.71%
5Y (annualized)
0.00%-
1.98%
10Y (annualized)
0.00%-
2.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
3Y (annualized)
3.83%
5Y (annualized)
0.00%-
3.66%
10Y (annualized)
0.00%-
2.86%

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล