ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-AFIXED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

Performance

(K-AFIXED)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.16%ดี
0.03%
3Y (annualized)
2.90%
5Y (annualized)
0.00%-
2.16%
10Y (annualized)
0.00%-
3.08%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.93%
3Y
-4.99%
5Y
0.00%-
-5.89%
10Y
0.00%-
-3.83%

27 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล