ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-FEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร

Performance

(K-FEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.37%
6M
12.04%
1Y
-12.81%
3Y (annualized)
-4.65%
5Y (annualized)
0.01%ดี
-0.12%
10Y (annualized)
4.48%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.57ดี
-0.60
3Y (annualized)
-0.24ดี
-0.19
5Y (annualized)
0.06ดี
0.01
10Y (annualized)
0.30

25 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY