ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-STAR-A(R)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

Performance

(K-STAR-A(R))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.93%ดี
1.14%
6M
-13.60%ดี
-13.19%
1Y
-12.86%ดี
-13.85%
3Y (annualized)
-3.01%
5Y (annualized)
-0.10%
10Y (annualized)
8.03%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
25.07%ดี
25.82%
3Y (annualized)
17.36%ดี
17.45%
5Y (annualized)
14.63%ดี
14.83%
10Y (annualized)
16.02%

02 มิ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY