ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-STAR-A(R)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

Performance

(K-STAR-A(R))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.57%ดี
-5.31%
6M
22.85%ดี
21.81%
1Y
-18.84%ดี
-19.63%
3Y (annualized)
-6.46%
5Y (annualized)
-0.05%
10Y (annualized)
5.21%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
23.84%ดี
24.98%
3Y (annualized)
17.21%ดี
17.59%
5Y (annualized)
14.46%ดี
14.81%
10Y (annualized)
15.69%

18 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY