ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-STAR-A(R)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

Performance

(K-STAR-A(R))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.51%ดี
-5.35%
6M
18.13%ดี
20.32%
1Y
-20.90%ดี
-20.26%
3Y (annualized)
-7.23%
5Y (annualized)
-0.39%
10Y (annualized)
4.58%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.71ดี
-0.72
3Y (annualized)
-0.25
5Y (annualized)
0.02
10Y (annualized)
0.31

24 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY