ค้นหาจากรหัสกองทุน

KASF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

500 บาท