ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFAFIX-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

2,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

2,000 บาท

FINNOMENA MONEY