ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFAFIX-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า