ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFEQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFEQRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-28.75%
6M
-30.96%
1Y
-29.76%
3Y (annualized)
-9.24%
5Y (annualized)
-3.96%
10Y (annualized)
5.41%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.14%ดี
13.23%
3Y (annualized)
12.38%
5Y (annualized)
11.53%
10Y (annualized)
14.87%

30 มี.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล