ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFEQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFEQRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.56%
1Y
-1.41%
3Y (annualized)
5.70%
5Y (annualized)
2.98%
10Y (annualized)
9.93%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.90%
3Y
-15.10%
5Y
-17.02%
10Y
-22.83%

11 ต.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล