ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFHCARERMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFHCARERMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-16.38%
6M
-14.22%
1Y
-9.55%
3Y (annualized)
9.62%
5Y (annualized)
8.54%
10Y (annualized)
--
11.63%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.39%ดี
12.29%
3Y (annualized)
14.81%
5Y (annualized)
14.38%
10Y (annualized)
--
14.78%

21 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

21 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล