ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFHCARERMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFHCARERMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.45%ดี
3.45%
6M
6.12%ดี
4.43%
1Y
19.75%ดี
19.27%
3Y (annualized)
11.21%ดี
10.73%
5Y (annualized)
8.89%
10Y (annualized)
--
12.97%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.26%
3Y
-14.53%
5Y
-14.71%
10Y
--
-21.97%

30 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY