ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTF50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทนุเปิดกรุงศรีห้นุระยะยาว SET50

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

- บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

- บาท

FINNOMENA MONEY