ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTF50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50

Performance

(KFLTF50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.97%
6M
10.67%
1Y
14.57%ดี
12.48%
3Y (annualized)
-4.01%ดี
-4.44%
5Y (annualized)
3.83%ดี
3.46%
10Y (annualized)
5.00%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
25.01%
3Y (annualized)
22.29%
5Y (annualized)
18.02%
10Y (annualized)
16.99%

10 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY