ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFMTFI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

Performance

(KFMTFI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.28%
6M
0.33%
1Y
1.01%
3Y (annualized)
1.83%ดี
1.62%
5Y (annualized)
1.74%ดี
1.57%
10Y (annualized)
2.37%ดี
2.19%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.49%ดี
-0.53%
3Y
-1.13%
5Y
-1.16%
10Y
-1.42%

29 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

29 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล