ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFMTFI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง

Performance

(KFMTFI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.22%
6M
0.51%ดี
0.32%
1Y
0.96%
3Y (annualized)
1.82%ดี
1.61%
5Y (annualized)
1.76%ดี
1.58%
10Y (annualized)
2.36%ดี
2.18%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
1.05ดี
0.95
5Y (annualized)
0.90ดี
0.77
10Y (annualized)
0.76

03 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

03 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล