ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFS100RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFS100RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.89%
6M
15.52%
1Y
-23.19%ดี
-24.54%
3Y (annualized)
-6.95%ดี
-8.27%
5Y (annualized)
0.48%ดี
-0.65%
10Y (annualized)
4.87%ดี
4.66%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-30.88%
3Y
-34.84%ดี
-36.29%
5Y
-35.77%
10Y
-35.07%

23 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY