ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

Performance

(KKF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
15.71%
6M
8.89%ดี
7.01%
1Y
-5.99%ดี
-5.66%
3Y (annualized)
-6.46%ดี
-6.13%
5Y (annualized)
3.56%
10Y (annualized)
5.36%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.17ดี
-0.22
3Y (annualized)
-0.27ดี
-0.31
5Y (annualized)
0.14
10Y (annualized)
0.27

15 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY