KKP MP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.53%
3M
1.04%
6M
1.87%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงินที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเท่านั้น โดยมีกรอบอายุตราสารหนี้เฉลี่ย 1-2 เดือน เน้นการรักษาเงินต้นและหาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
100 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
100 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
10 ก.ย. 51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17,021,925,405.56 บาท