ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP PLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

Performance

(KKP PLUS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.24%ดี
0.17%
6M
0.42%ดี
0.33%
1Y
1.05%ดี
0.61%
3Y (annualized)
1.31%ดี
1.08%
5Y (annualized)
1.33%ดี
1.18%
10Y (annualized)
1.96%ดี
1.76%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.39ดี
1.00
3Y (annualized)
-0.47
5Y (annualized)
0.35ดี
-1.02
10Y (annualized)
0.30ดี
-1.07

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY