ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP TECH-H-F

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิด F

Performance

(KKP TECH-H-F)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.80%ดี
-3.39%
6M
-0.13%
1Y
0.00%-
18.76%
3Y (annualized)
0.00%-
24.39%
5Y (annualized)
0.00%-
13.45%
10Y (annualized)
0.00%-
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
0.00%-
17.04%
3Y (annualized)
0.00%-
20.88%
5Y (annualized)
0.00%-
15.09%
10Y (annualized)
0.00%-
-

14 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล