ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-GOI-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KT-GOI-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.11%ดี
-0.27%
6M
1.72%ดี
1.72%
1Y
9.32%ดี
7.88%
3Y (annualized)
5.82%ดี
6.85%
5Y (annualized)
--
4.96%
10Y (annualized)
--
6.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-3.52%
3Y
-14.12%ดี
-14.36%
5Y
--
-16.62%
10Y
--
-19.39%

29 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

29 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล