ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-OPP-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(KT-OPP-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.11%
6M
-5.21%
1Y
-1.35%
3Y (annualized)
1.15%ดี
-0.04%
5Y (annualized)
-0.12%
10Y (annualized)
--
3.98%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-13.96%
3Y
-16.80%
5Y
-17.26%
10Y
--
-20.52%

28 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY