ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-SET50-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KT-SET50-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.55%
6M
-1.01%ดี
-0.86%
1Y
7.23%ดี
5.73%
3Y (annualized)
-5.36%
5Y (annualized)
--
1.04%
10Y (annualized)
--
4.38%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
25.30%
3Y (annualized)
21.63%
5Y (annualized)
--
17.98%
10Y (annualized)
--
16.82%

05 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY