ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-SET50-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KT-SET50-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.36%ดี
1.97%
6M
10.67%
3Y (annualized)
-4.44%
5Y (annualized)
--
3.46%
10Y (annualized)
--
5.00%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-16.23%ดี
-16.83%
3Y
-33.19%
5Y
--
-33.75%
10Y
--
-33.72%

10 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY