ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-ST

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น

Performance

(KT-ST)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.14%ดี
0.11%
6M
0.29%
1Y
0.70%
3Y (annualized)
0.96%
5Y (annualized)
1.07%
10Y (annualized)
1.73%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.45
5Y (annualized)
-0.17
10Y (annualized)
0.00-
-0.22

21 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล