ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTLF-L

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว ชนิด LTF

Performance

(KTLF-L)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.47%
3Y (annualized)
-2.03%
5Y (annualized)
1.13%
10Y (annualized)
5.05%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.48%
3Y (annualized)
18.92%ดี
19.19%
5Y (annualized)
15.94%ดี
16.30%
10Y (annualized)
16.10%

27 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY