ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTLF-L

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว ชนิด LTF

Performance

(KTLF-L)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-10.26%
6M
-1.89%
1Y
-24.59%ดี
-23.27%
3Y (annualized)
-8.98%ดี
-9.10%
5Y (annualized)
-1.42%
10Y (annualized)
4.00%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-29.18%
3Y
-34.65%ดี
-36.05%
5Y
-34.65%ดี
-36.23%
10Y
-34.65%ดี
-36.25%

20 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY