ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTLF70/30-L

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ชนิด LTF