KWI APREIT-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.20%
3M
-8.45%
6M
-13.72%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KWIAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
4 ส.ค. 60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
161,955,192.29 บาท