ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHEQD-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(LHEQD-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.74%
6M
-5.49%
3Y (annualized)
2.16%
5Y (annualized)
3.90%ดี
2.80%
10Y (annualized)
--
9.68%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-7.19%ดี
-7.42%
3Y
-15.57%
5Y
-15.32%ดี
-16.96%
10Y
--
-23.15%

17 ม.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล