ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-SMART INCOME-AR

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต

Performance

(M-SMART INCOME-AR)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.36%
1Y
0.99%ดี
0.87%
3Y (annualized)
3.00%ดี
2.80%
5Y (annualized)
--
1.58%
10Y (annualized)
--
1.77%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.13%ดี
2.86%
3Y (annualized)
5.38%
5Y (annualized)
--
3.95%
10Y (annualized)
--
4.95%

12 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

12 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล