ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-SMART INCOME-AR

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต

Performance

(M-SMART INCOME-AR)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.23%ดี
-0.10%
6M
1.86%ดี
1.77%
1Y
3.57%
3Y (annualized)
3.62%ดี
3.04%
5Y (annualized)
0.00%-
1.62%
10Y (annualized)
0.00%-
1.87%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.72%
3Y
-7.37%
5Y
0.00%-
-6.67%
10Y
0.00%-
-12.01%

19 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล