ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-VALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(M-VALUE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.05%ดี
-0.63%
6M
-9.61%
1Y
-9.32%
3Y (annualized)
-2.10%ดี
-1.86%
5Y (annualized)
-0.12%
10Y (annualized)
8.98%ดี
7.68%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.71ดี
-0.73
3Y (annualized)
-0.16ดี
-0.19
5Y (annualized)
-0.13
10Y (annualized)
0.46ดี
0.39

29 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY