ONE-DI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.46%
3M
1.08%
6M
0.74%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 พ.ย. 47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
279,731,464.8 บาท