ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-EQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้

Performance

(ONE-EQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.43%
1Y
-3.66%
3Y (annualized)
6.41%
5Y (annualized)
2.68%
10Y (annualized)
11.20%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.14%
3Y
-12.26%ดี
-13.39%
5Y
-18.74%
10Y
-20.79%ดี
-21.93%

13 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล