ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-ULTRA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์

Performance

(ONE-ULTRA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.03%ดี
-2.65%
6M
-0.88%ดี
-1.84%
1Y
-1.58%ดี
-1.44%
3Y (annualized)
0.97%
5Y (annualized)
--
0.72%
10Y (annualized)
--
9.25%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.89%ดี
-7.62%
3Y
-11.92%ดี
-14.49%
5Y
--
-16.91%
10Y
--
-22.93%

13 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล