PRINCIPAL DEF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.30%
3M
-2.38%
6M
1.08%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
29 ก.พ. 55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
484,979,973.48 บาท