ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL DEF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

Performance

(PRINCIPAL DEF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.51%
6M
-6.82%ดี
-7.60%
3Y (annualized)
2.24%ดี
1.64%
5Y (annualized)
2.09%
10Y (annualized)
--
9.98%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
9.33%ดี
9.63%
3Y (annualized)
10.72%
5Y (annualized)
10.63%
10Y (annualized)
--
14.58%

22 ม.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล