PRINCIPAL GREITs

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.61%
3M
-1.32%
6M
-7.87%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 มี.ค. 60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
137,429,362.62 บาท