PRINCIPAL KOS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.35%
3M
3.44%
6M
-10.57%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Asia Pacific Ex Japan
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
16 มิ.ย. 57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,210,306.25 บาท