ค้นหาจากรหัสกองทุน

RMF4

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)

Performance

(RMF4)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3Y (annualized)
1.03%
5Y (annualized)
1.14%
10Y (annualized)
1.47%ดี
1.41%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.05%
3Y (annualized)
0.06%
5Y (annualized)
0.07%ดี
0.08%
10Y (annualized)
0.20%ดี
0.54%

14 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล