ค้นหาจากรหัสกองทุน

RMF4

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)

Performance

(RMF4)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.05%-
0.09%
6M
0.08%-
0.19%
1Y
0.36%-
0.59%
3Y (annualized)
0.73%-
0.88%
5Y (annualized)
0.80%-
1.00%
10Y (annualized)
1.42%-
1.38%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-31.32-
-5.31
3Y (annualized)
-10.43-
-7.03
5Y (annualized)
-11.29-
-7.28
10Y (annualized)
-8.21-
-5.85

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY