ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBDV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

Performance

(SCBDV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.59%
6M
2.03%ดี
0.66%
1Y
26.63%ดี
24.81%
3Y (annualized)
-2.70%
5Y (annualized)
3.97%ดี
2.94%
10Y (annualized)
7.16%ดี
6.11%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-9.99%ดี
-10.46%
3Y
-33.70%ดี
-35.55%
5Y
-36.52%
10Y
-35.80%

17 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล