ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBDV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

Performance

(SCBDV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.67%ดี
0.82%
6M
7.88%ดี
9.29%
1Y
13.27%ดี
11.04%
3Y (annualized)
0.84%
5Y (annualized)
3.43%ดี
2.69%
10Y (annualized)
7.14%ดี
5.97%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.12
5Y (annualized)
0.24ดี
0.18
10Y (annualized)
0.43ดี
0.36

20 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

20 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล