ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

Performance

(SCBPLUS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.05%ดี
-2.31%
1Y
-12.09%
3Y (annualized)
-3.96%
5Y (annualized)
--
0.23%
10Y (annualized)
--
5.07%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.64ดี
-0.60
3Y (annualized)
-0.19
5Y (annualized)
--
0.01
10Y (annualized)
--
0.30

18 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY