ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSET

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

Performance

(SCBSET)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.29%
6M
14.43%ดี
16.12%
1Y
-20.59%
3Y (annualized)
-7.53%ดี
-7.49%
5Y (annualized)
-0.10%ดี
-0.51%
10Y (annualized)
4.59%ดี
4.56%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-29.88%
3Y
-34.41%ดี
-35.91%
5Y
-34.41%ดี
-36.19%
10Y
-34.41%ดี
-36.26%

25 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY