ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSET

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

Performance

(SCBSET)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
15.71%
1Y
10.77%ดี
12.05%
3Y (annualized)
-3.75%ดี
-4.01%
5Y (annualized)
3.95%ดี
3.46%
10Y (annualized)
6.35%ดี
6.43%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.47ดี
0.47
3Y (annualized)
-0.19ดี
-0.24
5Y (annualized)
0.25ดี
0.20
10Y (annualized)
0.33ดี
0.34

04 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY