ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSETP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

Performance

(SCBSETP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.17%ดี
-2.71%
1Y
14.79%ดี
14.67%
3Y (annualized)
-2.12%ดี
-2.11%
5Y (annualized)
--
1.29%
10Y (annualized)
--
5.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.66ดี
0.74
3Y (annualized)
-0.07ดี
-0.09
5Y (annualized)
--
0.05
10Y (annualized)
--
0.27

04 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY