ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสินชฎา

Performance

(SCDF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-11.42%ดี
-12.05%
6M
-12.41%
1Y
-10.38%ดี
-12.62%
3Y (annualized)
0.18%ดี
-1.58%
5Y (annualized)
0.18%ดี
-0.34%
10Y (annualized)
8.79%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.21%
3Y
-14.22%ดี
-17.41%
5Y
-14.22%ดี
-18.57%
10Y
-23.78%

27 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล